Turkish English

GENEL SEKRETER

GENEL: Genel sekreter ve yardımcıları yönetim kurulu kararıyla atanır. Genel sekreter yardımcılarında da genel sekreterde aranan koşullar aranır.

 

Genel sekreter, yönetim kurulunun izni ile harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her faaliyet yılının başında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir.

 

Genel sekreter, borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir. Genel sekreter, meclis ile yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, odanın veya borsanın iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir, oda veya borsa personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarını denetler, yönetim kurulu veya başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

 

1. Kendisine bağlı bölümlerin görevlerini yürütmesini ve koordineli çalışmasını sağlamak; Ayrıca faaliyetlerindeki performans kriterlerinin kontrolünü yapmak ve üst yöneticisine geri bildirimde bulunmak.

 

2. Borsanın operasyonel stratejileri, kalite politikası, yönetmelik, prosedür, yazılı ve sözlü talimatlara ve uyarılara uymak ve uyulmasını sağlamak.

 

3. Hata ve uygunsuzluklara yönelik tespitleri yapmak ve çözümüne yönelik önerilerde bulunmak

 

4. Sorumlu olduğu personelin görevi ile ilgili geliştirme önerisinde bulunmak ve onları bu yönde temsil etmek.

 

5. Ekibinin motivasyonunu yüksek tutmak, önerilerini dinlemek, uygun gördüklerini onay alarak uygulamak.

 

6. Kendisi ve personelinin kullanımı için tahsis edilen araç, ekipman ve malzemelerin uygun kullanımını ve devamlı faal durumda bulundurulmalarını sağlamak.

 

7. Borsanın koymuş olduğu kurallara riayet etmek ve bu kuralları çalışmaları esnasında uygulamak.

 

8. Yönetim Kurulunun vereceği diğer görev ve talimatları gerçekleştirmek.

 

9. Yönetim Temsilcisinden gelen talepleri Yönetim Kuruluna sunmak.

 

10. Borsadaki bölümlerin aylık faaliyetlerini istatistiksel verilerle hazırlatmak ve kontrol etmek.

 

11. Borsanın idari ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.

 

12. Borsa bütçesini hazırlatmak ve yönetim kuruluna sunmak.

 

13 Personelin özlük işlerine ilişkin kayıtların ve sicillerin düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlamak.

 

14 Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.

 

15. Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenlemek.

 

16.Yönetim temsilcisi tarafından hazırlanan kalite kayıtlarını Yönetim Kurulu onayına sunmak.

 

17. Birimlerden gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaçlar doğrultusunda satın alımların yapılması, belli bir meblağı aşan satın alımlarda ise konunun Yönetim Kuruluna çıkartılarak karar haline getirilmesinin sağlanması ve satın alımların gerçekleştirilmesi (gayrimenkul alımları hariç- gayrimenkul alımları Yönetim Kurulunun önerisi ve Borsa meclisinin tasdiki ile gerçekleştirilir.)

 

18. Satın alımlarda alım yapılacak tedarikçilerin belirlenmesi ve onaylı tedarikçiler listesinin oluşturulmasını sağlamak.

 

19. Belirlenen işgücü ihtiyacına yönelik işe alım mülakatlarını gerçekleştirmek ve uygun adayları Yönetim Kurulu onayına sunmak.

 

20. Çalışanların motivasyonunu arttırmayı amaçlayan sosyal faaliyetleri ( gezi, yemek, eğlence vb.) yönetmek, kuruma bağlılık, ekip çalışması ve iş verimliliğini arttırmak.

 

21. Personel memnuniyet ölçümlerini yapmak, raporunu hazırlamak/hazırlatmak ve aksiyon planlarını oluşturmak.

 

22. Müşteri (üye) memnuniyet anketlerinin yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını analiz edilmesi ve gereken aksiyonları planlayarak gerçekleşmesini sağlamak.

 

23. Kamu kurum ve kuruluşlarından istenen istihbarat bilgilerini talebe bağlı olarak yazılı ve sözlü cevap vermek.

24. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen görevlerini yerine getirmek.