Turkish English

ÜYELİK İŞLEMLERİMİZ

BORSA ÜYE SİCİL İŞLEMLERİ

Üye Kayıt İşlemi

5174 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Borsa Kotasyonuna dahil maddelerin asgari miktarları üzerinde alım veya satım işlemi yapan gerçek ve tüzel kişiler bulunduğu yerin Borsası’na kaydolmak zorundadır. Buna uymayan firmaların kayıtları Borsaca re`sen yapılır ve kendilerine bildirilir.

Borsalara talep üzerine veya resen üye kaydı yapılabilmesi için kayıt olmak isteyenlerin Ticaret siciline veyahut Esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olması ve bu kayıtlarda iştigal konuları arasında borsaya tabi maddelerin alım veya satımın yer alması şarttır.

Üyelik Başvurularının Alınması:

BTB’ye üyelik başvuru sırasından aşağıdaki belgeler istenir:

 Gerçek kişiler için;

    İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli yada Sicil tasdiknamesi
    Vergi levhası
    İmza sirküsü aslı
    İkametgah İl muhaberi veya tezkeresi
    Onaylı ve fotoğraflı Nüfus cüzdan Örneği
    Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf
    Gerçek kişiler için Borsa Kayıt Beyannamesi

Tüzel kişiler için;

    Ticaret sicil gazetesi veya Oda sicil kaydı belgesi
    Şirket yetkililerin imza sirküleri aslı
    Şirket yetkililerinin ikametgâh ilmühaberi veya tezkeresi
    Onaylı ve fotoğraflı Nüfus cüzdan Örneği
    Şirket yetkililerinin yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf
    Tüzel kişiler için Borsa Kayıt Beyannamesi

Üyelik Başvurusunun Değerlendirilmesi:

Başvuru evraklarında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmeyen üyelikler Genel Sekreter tarafından Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda üyeliği uygun görüldüğü takdirde kapasitesi ve sermayesi göz önüne bulundurularak derecesi, BTB’ye ödeyeceği kayıt ücreti ve aidatı belirlenir.

Borsaya kaydı yapılan gerçek ve tüzel kişiye kaydının yapıldığı tebliğ olunur. Bu tebligatta, kayıt tarihi, derecesi ve kayıt ücreti ve yıllık aidat açıkça belirtilir.

Üyelik Aidatlarının Takibi:

Yıllık aidat her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıl içinde kayıt edilenlerin kayıt ücreti ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları, durumun kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Tüm BTB üyelerinin yıllık aidatlarını düzenli olarak ödemeleri gerekmektedir.  Yılda iki eşit taksit halinde ödenmesi gereken taksitlerin gecikmesi durumunda resmi faiz oranında ceza uygulanır.

            

 

2018 YILI KAYIT ÜCRETLERİ VE YILLIK AİDAT LİSTESİ

1.DERECE :500,00,-TL

2.DERECE :300,00,-TL

3.DERECE :280,00,-TL

4.DERECE :260,00,-TL

5.DERECE :240,00,-TL

6.DERECE :220,00,-TL

7.DERECE :200,00,-TL