Turkish English

MUAMELAT

GENEL: Genel Sekreterliğe bağlı olup Borsanın muamelat işlemlerini yürütmekle sorumludur.

 

 GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

 1. Organların toplantıları için gerekli hazırlığı yapmak, İmzalanması gereken evrak ve defterleri imzalatmak ve saklanmasını sağlamak.

2. Organ toplantılarının tutanaklarını düzenlemek, alınan kararları ve bu kararlara ait defterleri mevzuata göre düzenlemek, usulü dairesince yazılmasını sağlamak.

3. Genel sekreterliğin emir ve talimatlarını ilgili servislere intikal ettirmek, gereğinin yapılıp yapılmadığını izlemek ve bilgi vermek.

4. Borsaya gelen ve giden evrakın kaydına ilişkin Gelen-Giden evrak defterini tutmak, ilgili dosyalara koymak veya dağıtımını yapmak, arşivlenmesini sağlamak.

5.    Borsaya gelen kitap,gazete,dergi vd. yayınları Genel Sekreterin talimatına uygun olarak saklamak, ilgili servislere iletmek.

6. Borsa kütüphanesinin tanzim ve muhafazasını sağlamak.

7. Adresinde bulunmayan üyelerin adreslerinin araştırılarak tespit edilmesini sağlamak.

8. 5174 sayılı Borsalar kanunu ile tüzük ve yönetmelikler çerçevesince ticaret sicili memurluğu tarafından tescil ve ilanı yapılan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin Borsaya kaydını yapmak,

9. Yeni kayıt işlemlerini bilgisayar ortamına aktarmak,

10. 5174 sayılı Mevzuat uyarınca istenen bilgi ve belgeleri sicil kayıtlarına göre vermek,

11. 5174 sayılı Mevzuat uyarınca üyenin talebi üzerine istenilen belgeleri tanzim etmek,

12. Üyelerimizin ve kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Borsa servislerinde hazırlanan yazıları, giden evrak kayıt defterine kayıt etmek, 

13. Kamu kurum ve kuruluşlarından istenen firma istihbarat bilgilerini talebe bağlı olarak yazılı ve sözlü cevap vermek,

14. Sicil kayıtlarının devam ettiğini çeşitli belgeler üzerine şerh koyarak onaylamak,

15. Firmaların durumlarındaki değişiklikleri takip etmek, değişiklikleri amirlerini bildirmek,

16. İlgili makamlarca iflas ettiği veya konkordato talebinde bulunan firmalarla bilgi verilmesi durumunda Borsa dosyalarına işlemlerini yapmak,

17. Mevcut üyelerin kayıtlarında meydana gelecek değişiklikleri yapmak ve bilgisayar ortamına aktarmak,

18. Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterini tutmak, Üyelerin durumlarındaki değişiklikleri takip ve tespit ederek usulüne göre defterlere işlemek,

19. Üyelerin gruplandırılması/derecelendirilmesi için her türlü hazırlık çalışmasını tamamlamak bu konuda, Yönetim Kurulunca alınan kararlara göre gerekli işlemleri yapmak,

20. Kapanış kayıtlarını deftere işlemektir.

21. 5174 sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis Kurulu, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak,